VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

Fitio s.r.o

IČO: 51953714
DIČ: 2120841272

A.Škarvana 23/17

Číslo: 0904 433 424

Email: redakcia@fitlavia.sk

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej. Aplikácia je označenie produktu na stránke https://fitlavia.sk/projekty/aplikacia/ určeného na predaj a následnú kúpu.

Objednávanie

Postup pri objednávaní členskej sekcie na https://fitlavia.sk/projekty/aplikacia/

Zákazník si objedná členskú sekciu s fit receptami kliknutím na "Objednať členské za 6,4 eur mesačne, 31,99 eur polročne alebo 57,5 eur ročne".Čiastka platby je fixná a líši sa len podľa dlžky obdobia, na ktoré si členstvo daný užívateľ objedná.

Následne je presmerovaný na formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Obsahuje položky nutné vyplniť kupujúcim pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu.

Ak budete chcieť vaše členstvo zrušiť, stačí ak nám napíšete 2 dni pred začatím nového mesiaca na redakcia@fitlavia.sk a automatické platby vám zrušíme. Mesačné členské bude vždy 6,4 eur a nebude sa meniť . polročné členské bude vždy 31,99 eur a nebude sa meniť. Ročné členské bude vždy 57,5 eur a nebude sa meniť. Frekvencia strhávania bude mesačná, polročná, ročná (podľa toho, na aké obdobie si užívateľ aplikáciu zaplatí). Po výbere obdobia, je frekvencia strhávania fixná. Gopay si uloži vaše platobné udaje na jeho strane (kvôli automatickému strhávaniu).  Gopay s údajmi vašej platobnej karty nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvýššiu úroveň datovej bezpečnosti vo finančnom sektore). Vždy vás budeme aspoň 7 dní pred novou platbou informovať. Jedná sa o fixnú výšku platieb. Ak by sa čokolvek zmenilo (či frekvencia platby alebo výška platby), budete dostatočne dopredu riadne upozornený.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 482/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

Zrušenie objednávky

Objednávku (mesačné, polročné,ročné členské) môže kupujúci zrušiť v členskej sekcií v záložke "profil" kliknutím na tlačítko "zrušiť"

Platba

Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay. Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle prístupové údaje do členskej sekcie. Platba za členskú sekciu bude vykonávaná každý mesiac pokým to kupujúci nezruší.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona § 12 č. 108/2000 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa používania aplikácie

 

Reklamácie

V prípade, že po zaplatení za členskú sekciu nebudú na email kupujúceho doručené prístupové údaje, je potrebné skontrolovať zložku SPAM. Ak ani v tejto zložke nebudú, treba počkať aspoň 60 minút a skontrolovať email znova. V prípade akýchkoľvek problémov poslať reklamáciu e-mailom na redakcia@fitlavia.sk alebo sa ohlásiť telefonicky na čísla ktoré sú uvedené v menu kontakt na www.fitlavia.sk

Na naše produkty poskytujeme garanciu vrátenia peňazí až 60 dní. Ak nebudete počas tohto obdobia s členskou sekciou spokojní, napíšte nám e-mail na redakcia@smoothierecepty.sk alebo na číslo 0902873349 a my Vám vrátime peniaze. A to aj bez uvedenia dôvodu z Vašej strany.

Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 25.06.2016