VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia Obchodných podmienok

1.1 Účelom týchto obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností poskytovateľa (alebo predávajúceho) a zákazníka (alebo kupujúceho) v súvislosti s poskytovaním služieb informačného obsahu a pri predaji kníh a iných tlačených materiálov. 

1.2 Spoločnosť Fitio s. r. o., A. Škarvana 23/17, 027 44 Tvrdošín, IČO: 51953714, DIČ: 2120841272, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sro, vo vložke číslo 70869/L (ďalej len „poskytovateľ“) prevádzkuje systém internetových stránok a s ním súvisiacich technológií, ktorý umožňuje registrovaným užívateľom - zákazníkom za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach prístup k službám poskytovateľa. Okrem toho spoločnosť Fitio s. r. o., A. Škarvana 23/17, 027 44 Tvrdošín predáva tlačené knihy prípadné iné tlačené materiály (ďalej len „tlačené produkty“) zákazníkom. Na účely kúpnej  zmluvy je  Spoločnosť Fitio s. r. o., A. Škarvana 23/17, 027 44 Tvrdošín, IČO: 51953714, DIČ: 2120841272, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sro, vo vložke číslo 70869/L „predávajúcim“ a zákazník je „kupujúcim.“ 

1.3 Služby poskytované poskytovateľom obsahujú poskytnutie prístupu k obsahu v spoplatnených častiach poskytovateľa (ďalej len "členský prístup") a to najmä k textom, videám, fotografiám a prezentáciám, a to po zaplatení poplatku zákazníkom a za podmienok stanovených v týchto podmienkach.

1.3 Tieto obchodné podmienky sú návrhom poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov určený zákazníkovi. Vložením registračných údajov na webovom sídle www.fitlavia.sk a prijatím týchto obchodných podmienok prijme zákazník návrh poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi poskytovateľom a zákazníkom dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle týchto obchodných podmienok.

1.4. Pri predaji tlačených produktov tieto obchodné podmienky sú návrhom predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov určený zákazníkovi určenej kupujúcemu. Vložením registračných údajov na webovom sídle www.fitlavia.sk a prijatím týchto obchodných podmienok prijme kupujúci návrh poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok.

2. Objednanie služieb a poplatky

2.1 Za poskytovanie služieb za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie) je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi poplatok (predplatné) stanovený v bode 2.2

2.2 Mesačná platba za poskytnutie členského prístupu: 9,99 EUR

      Polročná platba za poskytnutie členského prístupu: 49,99 EUR

      Ročná platba za poskytnutie členského prístupu: 89,99 EUR

2.3 Na základe predchádzajúceho súhlasu zákazníka s automatickými platbami je poskytovateľ oprávnený stiahnuť poplatky vopred na ďalšie obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní sumy poplatku z účtu zákazníka poskytovateľom (prostredníctvom služby Gopay). V takomto prípade sa spôsob platby stanovuje na neurčito, s tým že zákazník ho môže zrušiť podľa bodu 2.4. týchto obchodných podmienok. Informácie o automatických platbách sú dostupné na tomto linku.

2.4. V prípade, ak zákazník chce zrušiť automatické platby, urobí tak najneskôr 2 dní pred ďalšou automatickou platbou (o ktorej bude informovaný vopred 7 dní pred jej vykonaním) v rozhraní členskej sekcie alebo zaslaním mailu na redakcia@fitlavia.sk

2.5  Po zaplatení poplatku v zmysle článku 2.2 budú služby poskytované zákazníkovi počas zaplateného obdobia a to v časovo neobmedzenom rozsahu (24 hodín denne) až do ukončenia zmluvného vzťahu zákazníkom alebo poskytovateľom. Zákazník nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak poskytovateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval objednané služby členského prístupu.

2.6 Po zaplatení poplatku bude zákazníkovi zaslaná na uvedenú emailovú adresu faktúra. Ta zároveň predstavuje potvrdenie zákazníka o členskom prístupe.

2.7. Okrem služieb poskytovaných na predplatné obdobie si môže zákazník objednať a zaplatiť službu informačného obsahu s jednorázovou platbou – online kurz. Táto služba je zákazníkovi dostupná v časovo neobmedzenom období od zaplatenia jednorázovej platby (vždy uvedenej ku konkrétnemu online kurzu). Na poskytovanie služby informačného obsahu – online kurzu sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok s výnimkou bodov 2.1, 2.2., 2.3., 2.4 a bod 2.6.. Bod 2.5. sa aplikuje nasledovne: „Po zaplatení poplatku za online kurz budú služby poskytované zákazníkovi počas neobmedzeného obdobia a to v časovo neobmedzenom rozsahu (24 hodín denne). Zákazník nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak poskytovateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval objednané služby členského prístupu.“

3. Ďalšie podmienky využívania služieb

3.1. Poskytovateľ poskytuje služby (sprístupňuje obsah) s tým, že negarantuje neobmedzenú dostupnosť služieb. Poskytovateľ v tejto súvislosti neposkytuje akékoľvek záruky. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených častí a nezaručuje zákazníkovi ani rozsah ani frekvenciu s akou sa bude obsah spoplatnených častí  meniť alebo dopĺňať.

3.2 Poskytovateľ je oprávnený poskytované služby a ich štruktúru, sekcie, časti a obsah a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny služieb. Poskytovateľ je oprávnený určitú časť služieb (časť, sekciu a iné) prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3.3 Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť poskytovanie služby, napr. z dôvodu vyššej moci,  bezpečnostných opatrení alebo rozhodnutia príslušného správneho orgánu alebo súdu, výkonu opráv potrebných pre prevádzku alebo údržbu služieb, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa. 

3.4 Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup zákazníka do členského prístupu a ukončiť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ak zákazník poruší svoju povinnosť podľa ods. 3.7 alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatené služby používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov viac osôb.

3.5 Poskytovanie služby je prostredníctvom prihlasovacích údajov je oprávnený používať výlučne konkrétny zákazník. Individuálne prihlasovacia údaje zákazníka sú neprenosné a zákazník je povinný ich chrániť, neposkytnúť ani nesprístupniť tretej osobe, ani nezverejniť, neumožniť ich použitie alebo zneužitie treťou osobou a zodpovedá za škodu spôsobenú ich použitím alebo zneužitím zo strany tretích osôb.

3.6 Zákazník súhlasí so začatím poskytovania služieb po úhrade poplatku a  vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a týchto obchodných podmienok (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z.: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“)

3.7 Celý obsah webových stránok poskytovateľa v časti určenej len pre predplatiteľov (zákazníkov) aj v časti určenej pre všetkých návštevníkov je autorským dielom, ku ktorému vykonáva všetky majetkové práva poskytovateľ. Akékoľvek kopírovanie, zverejňovanie, alebo úprava je vyslovene zakázané a podlieha vždy predchádzajúcemu súhlasu poskytovateľa.

3.8 Všetky rady, recepty, jedálničky, pracovné listy, videonávody a akýkoľvek iný obsah určený pre zákazníka v predplatenej časti ako aj vo verejnej časti, či tlačených produktoch vrátane odkazov na iné publikácie k nim prislúchajúce (ďalej len "obsah") v žiadnom prípade:

1. nemôžu byť považované za zdravotnú starostlivosť v zmysle zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. nie sú odbornými odporúčaniami zdravotníckeho personálu, zdravotníckeho zariadenia, prípadne iného zákonom ustanoveného zariadenia oprávneného poskytovať zdravotnícku starostlivosť
3. nenahrádzajú riadnu liečbu ani liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom
4. nezbavujú povinnosti zákazníka absolvovať lekárske vyšetrenie a dodržiavať predpísanú liečbu či liečebný režim

V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov alebo otázok súvisiacich s využívaním vyššie uvedeného obsahu, je nutné toto vopred konzultovať so všeobecným alebo odborným lekárom. Zákazník si má pri využívaní obsahu počínať s rozvahou a primerane ku svojmu veku, osobnému a zdravotnému stavu.

Fitlavia s.r.o. nezodpovedá za ujmu na zdraví, majetku, ktorá vznikla v dôsledku využívania obsahu zákazníkom. 

4. Reklamácia a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

4.1. Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 14 dní odo dňa výskytu konkrétnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese redakcia@fitlavia.sk. 

4.2. Poskytovateľ potvrdí zákazníkovi prijatie reklamácie odpoveďou na email reklamácie. 

4.3 Pokiaľ zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ (zákazník) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.4 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

4.5 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.6 Ak zákazník nie je spokojný so službami informačného obsahu (predplatenými službami alebo online kurzom) alebo, môže od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť do 30 dní od zaplatenia služby  bez udania dôvodu. Odstúpenie vykoná odoslaním emailu na redakcia@fitlavia.sk alebo písomnej žiadosti na adresu spoločnosti v uvedenej lehote. Poskytovateľ vráti zaplatenú sumu zákazníkovi v plnej výške do 14 dní od doručenia odstúpenia. 

5. Osobitné ustanovenia pri predaji tlačených produktov

5.1 Tlačený produkt bude dodaný kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho na odovzdanie.

5.2 Predávajúci dodá tlačené produkty kupujúcemu v čo najkratšej dobe po vyplnení objednávky, jej odoslaní v zmysle bodu 1.4 a jej uhradení, v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Poštovné a balné hradí predávajúci.

5.3 Ak zákazník nie je spokojný so zakúpenými tlačenými produktmi, môže od zmluvy  kúpnej zmluvy odstúpiť do 30 dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu. Odstúpenie vykoná odoslaním emailu na redakcia@fitlavia.sk alebo písomnej žiadosti na adresu spoločnosti v uvedenej lehote. Predávajúci vráti zaplatenú sumu zákazníkovi v plnej výške. Účinkom odstúpenia pri kúpnej zmluve je, že kupujúci je povinný vrátiť nepoškodený tlačený produkt (knihu alebo inú publikáciu) do 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy na adresu predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný produkt v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného produktu rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený produkt poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci môže vrátiť kupujúcemu  kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného produktu.

5.4. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, oprávňuje kupujúci predávajúceho poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné a nevyhnutné osobné údaje za účelom doručenia tovaru.

5.5 V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tlačený produkt s výnimkou situácie poškodenia produktu pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca kupujúceho nenašiel, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená maximálne vo výške zaplateného poštovného a balného (spolu 6,- EUR).

5.6 Na predaj tlačených produktov sa primerane aplikujú podmienky uvedené v časti 1. Úvodné ustanovenia Obchodných podmienok, v časti 4. Reklamácia a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a v časti 6. Záverečné ustanovenia.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto obchodné podmienky boli sformulované  v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom (predávajúcim) a zákazníkom (kupujúcim). V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, neúčinné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6.2 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok, nezodpovedá poskytovateľ (resp. predávajúci) zákazníkovi (resp. kupujúcemu) za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy o poskytovaní služieb alebo kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

6.3 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

6.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto obchodné podmienky, pričom aktuálna verzia  obchodných podmienok je vždy prístupná na webovom sídle fitlavia.sk

Obchodné podmienky sú platné od 15.12.2022